zorgboerderij De Meysebergh

Wie zijn we?

Wie zijn we

De zorgboerderij wordt gerund door Eric en Rika Rutjes met hun twee kinderen Bart en Maud. Eric en Rika zorgen voor de begeleiding van de cliënten. Rika is afgestudeerd als activiteitenbegeleidster, en werkt al sinds 1985 binnen de zorg met mensen met een verstandelijke beperking. Eric heeft een agrarische achtergrond.

Wat hebben we te bieden

• De ruimte en de omgeving van de boerderij willen delen met de deelnemers.
• We willen een plek bieden waar de deelnemers zich prettig en op hun gemak kunnen voelen, met als belangrijke kwaliteiten: aandacht voor het “normale leven”, aandacht voor de deelnemer, aandacht voor de ruimte en de omgeving, rust en regelmaat.
• Integratie van de deelnemers in de samenleving, het aangaan van sociale contacten .
• Aanbieden van werkzaamheden binnen een bedrijfsmatige omgeving te denken valt aan de verzorging van het vee.

Doelstelling:
Het uitgangspunt van zorgboerderij de Meysebergh is ervoor zorgen dat het een warme veilige plek is waar mensen zich thuis voelen. Verder is het een plek waar veel te beleven en te ontdekken valt .Dit trachten we te bereiken door elke deelnemer op eigen wijze en op eigen tempo een zinvolle en plezierige dagbesteding geven. Naast de aandacht voor het werk is er ook aandacht voor elkaar, en respect en ruimte voor ieders individuele behoefte. En door de deelnemers te betrekken bij de werkzaamheden binnen ons bedrijf, door hen te stimuleren door hen aan te spreken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
mensen te betrekken bij de werkzaamheden van het bedrijf, stimulerend aanspreken op hun
mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Visie:
Voor mensen met een beperking een plek creëren waar ze tot rust kunnen komen en zichzelf kunnen zijn. Ze voeren werkzaamheden en activiteiten uit die hun welzijn bevorderen. Het zorgaanbod is afgestemd op de individuele zorgbehoefte binnen de mogelijkheid die het werken op onze boerderij met zich mee brengt.

Karakteristiek voor zorgboerderij de Meysebergh is:

• Rust, ruimte, en de natuur
• Sfeer proeven van het meewerken op de boerderij
• Sociale interactie
• Omgang met de varkens, paarden, koeien, de hond/poes en het kleine vee
• Kwaliteit en veiligheid
• Humor


Het werk

Activiteiten en werkzaamheden:
 

Onze activiteiten en werkzaamheden zij gericht op de mogelijkheden en de begeleidingsbehoefte van de deelnemers. De deelnemers voeren op de boerderij activiteiten en werkzaamheden uit die hun welzijn bevorderen. Er worden daarbij geen eisen gesteld aan werktempo. Er wordt rekening gehouden met de wensen van ieder individu, zodat elke deelnemer optimaal bij de zorgboerderij betrokken is. Het aanbod van activiteiten sluit aan op de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf.

Doelen van de activiteiten en werkzaamheden:

Ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties
• Sociale interactie in de omgang met de dieren zoals, de varkens, paarden, kippen, klein vee, hond en katten.
• Zinvol werk doen, zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk voelen.
• Ontdekken van de eigen mogelijkheden.
• Belevingsgerichtheid.
• Opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden.
• Elkaar helpen om zo de kwaliteit van anderen en zichzelf te ontwikkelen.
• Het ontwikkelen van handvaardigheden.


Interesses en mogelijkheden

DOELGROEPEN:

Op dit moment zijn er mensen uit de volgende doelgroepen werkzaam binnen onze zorgboerderij:
• Mensen met een verstandelijke beperking.
• Psychische/ psychiatrische hulpvraag
• Verslavingsachtergrond
Mochten er andere zorgvragen binnenkomen dan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

pgb
Zorgboerderij de Meysebergh is zelfstandig en de dagbesteding die op onze zorgboerderij gegeven wordt vindt voornamelijk plaats op basis van PGB.

Kennismaken en intake
Wanneer een deelnemer zich wil aanmelden vindt er een kennismakingsgesprek plaats, met de deelnemer zijn ouders of vertegenwoordiger en de zorgboer en zorgboerin. Aan dit eerste gesprek is ook een rondleiding over onze boerderij gekoppeld. Zo kan een deelnemer ook een eigen indruk opdoen. In dit eerste gesprek zal er een afstemming plaatsvinden over de dagbestedingaanvraag en het aanbod van activiteiten.
Na dit eerste gesprek wordt dan ook duidelijk of het aanbod van zorgboerderij de Meysebergh aansluit bij de doelen en verwachtingen van de deelnemer en zijn ouders of vertegenwoordiger. Ook zullen onze visie, doelstelling en financiering besproken worden. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de wensen, ervaringen en vaardigheden van de deelnemer, en de mogelijkheden die de begeleiding van zorgboerderij de Meysebergh te bieden hebben komen allemaal in het eerste gesprek aan bod. De motivatie van de deelnemer is heel belangrijk. Inzicht, de mate van zelfstandigheid, het vermogen te kunnen samenwerken en enthousiasme zijn van grote invloed op de mogelijkheden die de deelnemer heeft.

Aan de hand van een vragenformulier zal de intake plaatsvinden en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt met de deelnemer, zijn ouders of vertegenwoordiger. We vinden het belangrijk om ouders, vertegenwoordiger, of persoonlijk begeleider bij deze intake te betrekken. Er kan dan aanvullende informatie gegeven en ontvangen worden.
Vaak heeft de deelnemer al een voorgeschiedenis met betrekking tot zorg en hulpverlening. Ook is het belangrijk om inzicht te hebben over de leefsituatie van de deelnemer, zijn woonsituatie en zijn sociale netwerk.
Tijdens de intake zal er een proefperiode afgesproken worden, na de proefperiode vindt een evaluatie plaats waarbij indien nodig zaken bijgesteld kunnen of moeten
worden.


Jaar van opening

Wij zijn in 2007 als zorgboerderij gestart.