Stichting Hineni

Wie zijn we?

Ons logo met de naam Hineni komt voort uit het Hebreeuws en staat voor de uitdrukking "Hier ben ik". Het begrip wordt beeldend omschreven in Genesis 22, waar Abraham gevraagd wordt zijn zoon te offeren. Abraham gebruikt daar het begrip Hineni als JHWH hem roept. Hij laat daarmee zijn beschikbaarheid zien. De naam van onze stichting hebben wij gekozen omdat we beschikbaar willen zijn. Beschikbaar voor de mensen die hier komen logeren, maar ook voor de ouders die wij graag een beetje verlichting willen geven in de verzorging van hun kinderen. Ouders geven hun zorg tijdelijk over aan ons; begeleiders van stichting Hineni zijn op dat moment verantwoordelijk voor hun kind.

 

We willen zoveel als mogelijk de vragen van ouders honoreren wat betreft hoeveelheid zorg en beleid maar we gaan in de eerste plaats uit van de individuele vraag en behoefte van de cliënt.

Stichting Hineni hanteert Christelijke normen en waarden. Wij verwachten van onze gasten en hun ouders dat zij onze visie respecteren en accepteren die in onze dagelijkse gang van zaken ten uitvoer wordt gebracht. Concreet betekent dit dat er aan tafel gebeden en gelezen wordt. Op zondagen is het gebruikelijk om een dienst in de gereformeerde kerk ter plaatse te bezoeken
 


Het werk

Stichting Hineni biedt aan mensen met een verstandelijk beperking en/of ontwikkelingsstoornis, zorg, ondersteuning en begeleiding, daar waar ze zelf niet kunnen.

De stichting wil steun verlenen aan ouders of verzorgers van deze mensen door tijdelijke logies te verlenen.

Daarnaast bieden we dagopvang , individuele begeleiding ambulant en op locatie.

De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind, met name op het aanleren van praktische vaardigheden en is gericht op zo zelfstandig mogelijk leren leven.

We ondersteunen ouders in hun opvoeding en aanpak o.a. door het samen opstellen van doelen. We helpen de vaardigheden te ontwikkelen tijdens de dagopvang/ verblijf, en geven handreikingen voor de ouders/verzorgers om het in de thuissituatie toe te passen. We hanteren de methode” geef me de vijf” deze is gericht op het omgaan met mensen met ASS en waar nodig schakelen we de expertise in van onze orthopedagoog.

Middels evaluatiemomenten wordt dit regelmatig besproken. Samen proberen we daarin tot het gewenste resultaat te komen.


 


En verder ...

De zorg wordt voornamelijk verleend op Hekkum. 

We maken gebruik van Welkomboerderij Onstaheerd. 

We verzorgen de cavia's en konijnen en gaan soms paardrijden.


Jaar van opening

Wij zijn in 2002 als zorgboerderij gestart.