Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Even voorstellen:

Wij zijn zorgboerderij Rond-Umme in Haarle aan de rand van de Sallandse Heuvelrug. In 2000 zijn wij gestart met onze kleinschalige zorgboerderij.

Ons team bestaat uit geschoolde pedagogische begeleiders (zowel op MBO- als HBO-niveau). Zij begeleiden en ondersteunen de kinderen en (jong)volwassenen op de groep en waar nodig individueel. Ook zijn er boerderijmedewerkers aanwezig, zij houden zich voornamelijk bezig met werkzaamheden met de dieren en de landbouw.
Sinds 2016 hebben we een orthopedagoog in dienst. Zij is verantwoordelijk voor intakes, evaluaties en cliëntbesprekingen. Daarnaast biedt zij individuele of groepsgerichte trainingen en gesprekken aan. 

Met ons team willen we een uitdagende omgeving scheppen, waarin de cliënt steeds voorop staat.
Samen zorgen we ervoor dat de cliënt zich veilig, geborgen en gewenst voelt. Voorop staat dat de cliënt kan groeien, zich kan ontwikkelen, zich uitgedaagd voelt en vooral zichzelf mag zijn.

Sinds 2011 zijn wij HKZ gecertificeerd. Dit kwaliteitskeurmerk houdt o.a. in dat wij voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen op zowel praktisch, als zorginhoudelijk gebied. Daarnaast werken wij voortdurend aan verbetering van onze zorg.   

Werk

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan verschillende groepen.

Op de woensdagen en zaterdagen bieden wij begeleiding aan kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast bieden wij voor deze groep twee weekenden in de maand logeeropvang aan.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden we dagbesteding aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.

De zorgboerderij beoogt een warme, veilige plek te zijn waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, de regelmaat en de variatie positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individu.

De invulling van de dag is afhankelijk van de behoeftes en wensen van iedereen. Dit varieert van knutselactiviteiten, spelletjes en buiten spelen tot werkzaamheden op de boerderij, in de tuin of op de houtwerkplaats.
Er wordt tevens gekeken hoe er gewerkt kan worden aan doelen gedurende de activiteiten van de dag.
Belangrijk zijn de terugkerende gezamenlijke eet- en drinkmomenten, waarbij er aandacht is voor ieders verhaal.

Bijzonderheden

Kwaliteit staat bij ons bovenaan. 

Voorop staat dat elk kind en (jong)volwassene zich kan  ontwikkelen op onze zorgboerderij, een plezierige dagbesteding heeft en vooral zichzelf mag en kan zijn!
Dit komt tot uiting op de manier waarop wij werken, namelijk vanuit empathie, onvoorwaardelijkheid en echtheid.
Daarbij is de cliëntgerichte benadering ons uitgangspunt: elk individu staat te allen tijde voorop met zijn/haar individuele behoeftes.

Wij zijn van mening dat elk individu beter tot zijn recht komt in kleinere groepen.
Op de kindergroep hanteren we een groepsgrootte van maximaal 8, met minimaal twee begeleiders en twee boerderijmedewerkers. Voor de logeeropvang bieden we plek aan 4 kinderen/jeugdigen.
Voor de (jong)volwassenen houden we een maximum groepsgrootte van 6 aan.

Op deze manier kunnen wij voldoende aandacht, ruimte en mogelijkheden bieden om elk individu zo veilig en prettig mogelijk te laten ontwikkelen.
Deze ontwikkeling brengen we mede tot stand door te werken aan overkoepelende en persoonlijke doelen.
De overkoepelende doelen zijn gericht op zelfvertrouwen, aangaan van sociale contacten, zelfontplooiing en het bieden van een voorspelbare, gestructureerde omgeving. Deze doelen gelden voor iedereen en komen dagelijks terug in onze manier van werken. Samen met de orthopedagoog wordt er daarnaast gekeken naar persoonlijke doelen passend bij elk individu.

Privacyreglement Zorgboerderij Rond-Umme

Wanneer u uw kind of cliënt bij ons aanmeldt gaat dit vaak gepaard met het uitwisselen van persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wanneer u zich bij ons aanmeldt wij enkel de daarvoor benodigde gegevens opvragen. Mocht een aanmelding uiteindelijk niet doorgaan vernietigen we documentatie en de ontvangen gegevens. Wanneer u bij ons in zorg komt, dragen wij zorg dat enkel de benodigde gegevens bij ons worden opgeslagen.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en hebben daarom ook een functionaris gegevensbescherming aangesteld binnen onze organisatie. De functionaris draagt zorg voor het waarborgen van de privacy van onze cliënten, kinderen en medewerkers. Ook worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn. Daarnaast zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Doel van gegevensverwerkingen

Wanneer er wordt gestart met het leveren van de zorg zullen wij de benodigde gegevens bij u opvragen. Middels deze gegevens stelt u ons in staat om de gevraagde zorg te leveren en te kunnen verantwoorden aan derden. De ontvangen gegevens worden bewaard zolang de cliënt bij ons in zorg is. Daarnaast houden we rekening met de bewaartermijn opgesteld in ons AVG protocol. Mocht u vragen hebben over de doeleinde van de gegevensverwerking of onze volledige protocollen willen inzien kunt u contact met ons opnemen.

Rechten
Wij vinden het belangrijk om u te wijzen op uw rechten en zullen dit naar alle zorgvuldigheid en conform wet- en regelgeving doen. Onder rechten worden onder andere verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op overdracht van uw gegevens en recht van bezwaar.

Wilt u inzage/ kopie of correctie van uw gegevens doorgeven, dan kunt u dat op verschillende manieren melden:

Per post: Zorgboerderij Rond-Umme, poggenbeltweg 21b, 7448 PL Haarle

Telefonisch: 0640541441
Per mail: zbrondumme@gmail.com

Of bij onze functionaris gegevensbescherming: mw. I. Reimert

Wilt u uw dossier laten verwijderen of heeft u andere vragen hierover, gebruik dan ook bovenstaande gegevens.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons AVG protocol voor deelnemers. Deze ontvangt u bij de start of is op te vragen middels ons mailadres.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 11-06-2020

Gestart in

2000

Aangesloten bij

  • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

  • Verstandelijke beperking

Leeftijd

  • Volwassenen

Kwaliteitssysteem

  • HKZ zorgboerderijen

Toegankelijkheid

  • Hulphond mag mee

Klachtenreglement

Download document